Kategorie

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě: www.govindabutik.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je církevní organizace Rathayatra, registrována na Ministerstvu kultury (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

2. Základní údaje

Prodávající (dodavatel) - je společnost Rathayatra, se sídlem Zenklova 344/107, 18000 Praha 8, IČ: 04062892 (nejsme plátci DPH), provozující internetový obchod GovindaButik.cz - www.govindabutik.cz. Prodávající je církevní organizace, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Kupní smlouva

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pro učinění objednávky je třeba udělat následující: kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Potvrzení objednávky - objednávka je přijata okamžitě po odeslání kupujícím, k následnému zpracování. Kupujícímu přijde vyrozumění emailem o obdržení objednávky. O průběhu objednávky bude kupující informován e-mailem, nebo telefonicky (v případě nejasností). O odeslání zboží bude taktéž informován e-mailem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Zrušení objednávky - kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující spotřebitel má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Marné odeslání zásilky - Nepřevzetí zásilky

- kupující je o odeslání zásilky informován e-mailem. Vzhledem k tomu, že se objednávka stává při svém dokončení závaznou a kupující odsouhlasil obchodní podmínky, nepřevzetím zásilky je povinen uhradit prodávajícímu vzniklé náklady. Jakmile se zásilka prodávajícímu vrátí, kontaktuje kupujícího e-mailem. V případě, že má kupující o nové doručení zájem, vyzve ho prodávající k úhradě zásilky předem bankovním převodem při čemž jsou kupujícímu doúčtovány náklady na marnou dopravu. Pokud kupující o zboží zájem nemá, nebo tuto výzvu ignoruje, je povinen prodávajícímu uhradit vzniklé náklady na marnou dopravu, o jejíž výši a způsobu úhrady je kupující informován e-mailem.


4. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


5. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel využije adresu elektronické pošty prodávajícího info@govindabutik.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na účet. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14ti denní lhůtě jsou k dispozici níže viz VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Vyprodáno“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

6. Platba a dodací podmínky

Všechny ceny zboží v tomto obchodě jsou konečné (nejsme plátci DPH). Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) – převzetí příslušné částky prodávajícím nebo zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží prodávající expeduje v pracovních dnech zpravidla do tří pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Prodávající nezodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené přepravní společností. Místem dodání zboží je adresa udaná odběratelem v objednávce. Prodávájící může uplatnit nárok na úhradu nákladů za marné odeslání zásilky při nevyzvednutí zásilky kupujícím. Vlastnické právo k výrobkům přechází na odběratele úplným zaplacením kupní ceny.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

Dopravci v ČR:

 • Česká pošta

 • Zásilkovna.cz

 • Osobní odběr

Způsoby platby zboží :

 • dobírkou - u zásilek nad 3.000,- kč přijímáme platby jen převodem

 • převodem na účet prodávajícího

 • platební kartou

 • přes PayPal

Více o cenách a dopravě zde

Dopravci v SR:

 • Zásilkovna.cz

Způsoby platby zboží :
 • dobírkou - - u zásilek nad 115,- Euro přijímáme platby jen převodem

 • převodem na účet prodávajícího

 • platební kartou

 • přes PayPal

Více o cenách a dopravě zde

7. Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamace

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti spotřebitele.  Reklamační řád www.govindabutik.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje kupující odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.

 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je kupující povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.

 • Pokud je zásilka poničena, kupující nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.

 • Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace

K reklamačnímu řízení bude přijato pouze kompletní zboží, v případě textilu nevyprané a jinak neupravované, s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u prodávajícího. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky: info@govindabutik.cz, telefonicky na mob. 737581198, nebo písemně na adrese: GovindaButik.cz  sklad, Blanická 3, Postupice 25701.

Vrácení platby za reklamaci

Platba za reklamované zboží je hrazena obchodníkem na bankovní účet kupujícího. Obchodník vrací pouze platbu za reklamované zboží, nehradí částku za poštovné. Poštovné za reklamované zboží hradí obchodník pouze pokud dojde k omylu a záměně zboží ze strany obchodníka. Platbu obchodník odesílá po obdržení zboží od zákazníka.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným ošetřením (praní, žehlení, použitím nesprávných prostředků k čištění,..)

d) nesprávným skladováním a zacházením

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky, či písemně. 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. 3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, číslo bankovního účtu pro vrácení platby.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, po převzetí zboží naší firmou, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Zákony a předpisy:

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.
Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má govindabutik.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít govindabutik.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
V co nejkratším termínu zašlete, nebo předejte zakoupené zboží včetně dokumentů (které jste obdrželi při zakoupení), původního označení zboží (visaček, atd…). V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.


Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
    •    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
    •    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
    •    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
    •    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
    •    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
    •    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
    •    o dodávce novin, periodik nebo časopisů
    •    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

8. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení., až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem. Pokud kupující souhlasí s obchodními podmínkami, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@govindabutik.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a pošta, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679.

Prodávající plní dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (dále jen GDPR), svou informační povinnost související se zpracováním osobních údajů vůči kupujícímu v odděleném dokumentu Zásad zpracování osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1. července 2016. Změny řádu vyhrazeny.