Internetový obchod s velkým výběrem zboží z Indie

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě: www.govindabutik.cz.

Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je církevní organizace Centrum pro védská studia, registrována na Ministerstvu kultury (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Základní údaje

Prodávající (dodavatel) - je Centrum pro védská studia, se sídlem Lužce 48, Karlštejn, IČ: 73631663, pobočka Soukenická 27, Praha 1. Prodávající je církevní organizace, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Kupní smlouva

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. 
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující: kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 
Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek.

Potvrzení objednávky - objednávka je přijata okamžitě po odeslání kupujícím, k následnému zpracování. Kupujícímu přijde vyrozumění emailem o obdržení objednávky. O průběhu objednávky bude kupující informován e-mailem, nebo telefonicky (v případě nejasností). O odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem.

Zrušení objednávky - kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující spotřebitel má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Platba a dodací podmínky

Všechny ceny zboží v tomto obchodě jsou uvedeny včetně DPH.
Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) – převzetí příslušné částky prodávajícím nebo zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží prodávající expeduje v pracovních dnech zpravidla do tří pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Prodávající nezodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené přepravní společností. Místem dodání zboží je adresa udaná odběratelem v objednávce. Vlastnické právo k výrobkům přechází na odběratele úplným zaplacením kupní ceny.

Způsob a cena dodání zboží :

ČR

 • Česká pošta – dobírka: 115,- Kč
 • Česká pošta – platba převodem na bankovní účet: 72,- Kč
 • DPD dodání do druhého dne od odeslání 130,- Kč
 • Zásilkovna - dobírka 73,- Kč
 • Zásilkovna - platba převodem na bankovní účet: 59,- Kč
 • Osobní odběr – Praha 1, Soukenická 27, kamenný Govinda butik: 0,- Kč
 • Osobní odběr – výdejní místo, Praha 8 - Libeň, Na hrázi 216/5, Palačinkárna Govinda: 0,- Kč
 • Osobní odběr – výdejní místo, Praha 3- Žižkov, Chlumova 2, Vegetarian Club Gouranga: 0,- Kč

SLOVENSKO

 • Česká pošta do 2 kg (pouze bankovním převodem): 230,- Kč
 • Česká pošta nad 2 kg (pouze bankovním převodem): 380,- Kč
 • Zásilkovna - dobírka: 115,- Kč
 • Zásilkovna - platba převodem na bankovní účet: 100,- Kč

5. Nepřevzetí zboží

Kupující je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.

V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o této skutečnosti informovat kupujícího. Ten je povinen uhradit náklady na doručení. Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

V případě, že kupující neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.

6. Záruční podmínky a reklamace

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti spotřebitele.

Reklamační řád www.govindabutik.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje kupující odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je kupující povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
 • Pokud je zásilka poničena, kupující nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace

 • K reklamačnímu řízení bude přijato pouze kompletní zboží, v případě textilu nevyprané a jinak neupravované, s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u prodávajícího. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky: info@govindabutik.cz, telefonicky na mob. 737581198, nebo písemně na adrese: Govinda butik, Soukenická 27, Praha 1, 11000.

Vrácení platby za reklamaci

 • Platba za reklamované zboží je hrazena obchodníkem na bankovní účet kupujícího. Obchodník vrací pouze platbu za reklamované zboží, nehradí částku za poštovné. Poštovné za reklamované zboží hradí obchodník pouze pokud dojde k omylu a záměně zboží ze strany obchodníka.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným ošetřením (praní, žehlení...)
d) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky, či písemně.
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Zákony a předpisy:

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

7. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení., až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@govindabutik.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. 

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a pošta, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1. listopadu 2012.

Změny řádu vyhrazeny.